window.smartlook||(function(d) { var o=smartlook=function(){ o.api.push(arguments)},h=d.getElementsByTagName('head')[0]; var c=d.createElement('script');o.api=new Array();c.async=true;c.type='text/javascript'; c.charset='utf-8';c.src='https://rec.smartlook.com/recorder.js';h.appendChild(c); })(document); smartlook('init', 'e9e315f397629de28a1089dc9c8427441c3831ba'); nager (noscript) -->
×
EN
Kişisel Verilerin Korunması

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU GEREĞİNCE BİLGİLENDİRME

a. Veri sorumlusunun ve varsa temsilcisinin kimliği

Bu bilgilendirme, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) kapsamında, ‘Veri Sorumlusu’ sıfatıyla, Yeni gün alaçatı turizm sanayi veticaretlimited şirketi’ nin, iş ortaklarına, hissedarlarına, müşterilerine, iletişimde bulunduğu gerçek ya da tüzel kişilere aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmek üzere yapılmaktadır.

b. Kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği

Kişisel verileriniz, şirketimiz tarafından verilen ticari faaliyete bağlı olarak sadece yasal kayıtların oluşturulması ve kayıtların tutulması amacıyla yazılı ya da elektronik olarak toplanabilecektir.

c. İşlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği

Toplanan kişisel verileriniz ,yasal zorunluluklar dışında hiç bir kişiye kuruma aktarılmayacaktır.

ç. Kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar doğrultusunda şirketçe sunduğumuz hizmetlerin belirlenen yasal çerçevede sunulabilmesi ve bu kapsamda şirketimizin mesuliyetlerini eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirebilmesi gayesi ile edinilir.

d. Veri Sahibinin Hakları

KVKK kapsamında, kişisel verilerinize ilişkin olarak aşağıdaki haklara sahipsiniz: Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme;Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme; Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme; Kişisel verinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde, verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme; Talebinizce düzeltilen ya da silinen bilgilerinizin, eğer aktarılmış ise kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme ,İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ve kullanmak istediğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızla birlikte yazılı talebinizi 13016 sokak no 8 alaçatı çeşme izmir adresine ıslak imzalı olarak veya [email protected] kayıtlı elektronik posta adresimize güvenli elektronik imza ile imzalanmış olarak gönderebilirsiniz.

Kişisel veri sahibi olarak sahip olduğunuz ve yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için yapacağınız ve kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren başvuruda; talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır olması, talep ettiğiniz konunun şahsınız ile ilgili olması veya başkası adına hareket ediyor iseniz bu konuda özel olarak yetkili olmanız ve yetkinizi belgelendirilmesi, başvurunun kimlik ve adres bilgilerini içermesi ve başvuruya kimliğinizi tevsik edici belgelerin eklenmesi gerekmektedir.

Bu kapsamda yapacağınız başvurular mümkün olan en kısa zaman diliminde ve en çok 30 gün içerisinde sonuçlandırılacaktır. Söz konusu başvurular şu an için ücretsizdir. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nca belirlenen tarifedeki ücret alınabilir.